The noh plays of Japan / by Arthur Waley - Vermont : Charles E. Tuttle, 1981. - 270 p. il

Contém também resumo das peças: Izutsu, Kakitsubata, Hanakatami, Ominameshi, Matsukaze, Shunkwan, Ama, Take no yuki, Tori-oi, Yuya, Tango-Monogurui, Ikkaku sennin, Yamauba, Hotoke no hara, Mari, Toru, Mai-guruma

0-8048-1198-8


TEATRO
AMA
HANAKATAMI
HOTOKE NO HARA
IKKAKU SENNIN
IZUTSU
KAKITSUBATA
MAI-GURUMA
MARI
MATSUKAZE
NO
OMINAMESHI
SHUNKWAN
TAKE NO YUKI
TANGO-MONORURUI
TORI-OI
TORU
YAMAUBA
YUYA


JAPAO


PECA